En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern

Delegationen mot segregation redovisar här på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för myndighetens digitala statistikverktyg Segregationsbarometern, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Delegationen mot segregation (Delmos) står bakom den här webbplatsen. Delmos strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och våra digitala tjänster.

Den här sidan beskriver hur segregationsbarometern.delmos.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.

Observera att alla data som presenteras i linjediagram och tabeller i Statistiklabbet i Segregationsbarometern även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler. Du kan därför alltid ta del av informationen i detta format, i de fall som exempelvis ett linjediagram inte fullt ut uppfyller kraven på tillgänglighet. Kontakta Delmos om du vill ha hjälp att ta del av någon av dessa filer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från delmos.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi återkommer med svar så snart vi kan, och senast inom en månad.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Delegationen mot segregation hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • PDF-filer kan vara svåra att ta till sig med skärmläsare. 
 • Alla diagram och tabeller är ännu inte anpassade för att följa kraven på tillgänglighet. Till exempel presenteras många diagram enbart som bilder trots att alt-texter finns inlagda i systemet.
 • Lyssnaverktyget fungerar inte för elementen i Statistiklabbet i Segregationsbarometern. Vissa bilder i Statistiklabbet ser därför ut att sakna beskrivande text. Observera att alla data som presenteras i linjediagram eller tabell i Statistiklabbet även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Vissa diagram använder färg som enda förmedlare av information.
 • Vid val av en stor mängd data i linjediagram förekommer det att samma kombination av färg och geometrisk form används för flera linjer i diagrammet. Delmos rekommenderar därför max tio val för ett linjediagram, för att linjerna ska synas tydligt samt gå att särskilja.
 • Det är otillräckliga kontrastvärden på vissa grafiska och interaktiva element.
 • Det saknas möjlighet att anpassa vissa texters utseende.
 • Lyssnaverktyget fungerar inte för elementen i Statistiklabbet i Segregationsbarometern. Vissa bilder i Statistiklabbet ser därför ut att sakna beskrivande text. Observera att alla data som presenteras i linjediagram eller tabell i Statistiklabbet även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler.

Problem vid kognitiv nedsättning

 • Användare kan inte själva ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Lyssnaverktyget fungerar inte för elementen i Statistiklabbet i Segregationsbarometern. Vissa bilder i Statistiklabbet ser därför ut att sakna beskrivande text. Observera att alla data som presenteras i linjediagram eller tabell i Statistiklabbet även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler.

Problem vid användning utan röstförmåga

Uppfyller lagkraven helt.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet eller finmotorik

Uppfyller lagkraven helt. 

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Uppfyller lagkraven helt. 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Alla diagram och tabeller är ännu inte anpassade för att följa kraven på tillgänglighet. Till exempel presenteras många diagram enbart som bilder trots att alt-texter finns inlagda i systemet.
 • Lyssnaverktyget fungerar inte för elementen i Statistiklabbet i Segregationsbarometern. Vissa bilder i Statistiklabbet ser därför ut att sakna beskrivande text. Observera att alla data som presenteras i linjediagram eller tabell i Statistiklabbet även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler.

Åtgärder

Vi arbetar löpande med att granska både pdf:er och webbsidor för att hitta och åtgärda eventuella nya fel.

Vi arbetar löpande med att åtgärda felen ovan. Vår ambition är att ha åtgärdat majoriteten av de kända tillgänglighetsproblemen under 2022.

Vi arbetar löpande med granskning och åtgärder av brister.

Kontakta oss gärna ifall du skulle upptäcka problem som inte finns beskrivna på den här sida.

Angående budgetomröstningen i riksdagen

På grund av att Delegationen mot segregation enligt riksdagens omröstning om budgetreservation den 24 november 2021 ska förbereda avveckling av myndigheten till 2023 så är bristerna i tillgänglighet ovan ännu ej åtgärdade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Statistik presenterad i form av kartor.

Om du behöver denna statistik i ett format som är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Så har vi testat webbplatsen

En webbyrå har gjort en tillgänglighetsgranskning av segregationsbarometern.delmos.se. Webbyrån granskar även löpande nya funktioner.

En webbyrå har gått igenom hela webbplatsen med bland annat Axe devtools samt gjort en manuell granskning.

Senaste bedömningen gjordes 2021-09-22 och är godkänd av myndighetens direktör.

Granskningsrapport för Segregationsbarometern

Delmos kommer att publicera en granskningsrapport så snart som möjligt, allra senast 30 november 2021.

Webbplatsen segregationsbarometern.delmos.se publicerades första gången den 30 september 2021.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2021.

Synpunkt angående tillgänglighet på Segregationsbarometern.delmos.se

  Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.