En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Sök kommun eller län / Stockholms län

Stockholms län

Antal kommuner: 26
Invånare: 2 377 081
Antal RegSO: 524
Antal DeSO: 1 287
Ojämlikhetsindex (%): 44.5
Bild på stapeldiagram

Statistiklabbet

I statistiklabbet kan du själv söka och hitta mer information om segregationens utveckling i Stockholms län.

Visa i statistiklabbet

Länets områdesindelning

I kartan visas länets områdesindelning. Läs mer om områdestyperna längre ner på sidan.

Befolkningen i Stockholms län

I Stockholms län bor 23 procent (2 377 081 personer) av Sveriges befolkning. I figuren nedan kan du se fördelningen av länets befolkning efter ålder.

Diagram 1. Fördelning av länets befolkning efter ålder, år 2019 (%)

24.0
60.0
16.0
 • 0-19 år
 • 20-64 år
 • 65+ år

Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB).

Områdestyper i länet

Områdestyperna är en rikstäckande indelning efter socioekonomiska förutsättningar som myndigheten har tagit fram tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB).

En analys utifrån områdestyper bör inkludera hur stor andel av befolkning som bor i områden med socioekonomiska utmaningar eftersom det främst är deras uppväxt- och levnadsvillkor som riskerar att påverkas av segregationens negativa effekter. Segregationsbarometern visar också exempelvis skillnaderna mellan de områden som har socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och områdestyp 2) och de som har mycket goda socioekonomiska förutsättningar (områdestyp 5), för att på detta sätt lyfta fram det relationella perspektivet.

Stockholms län består av 26 kommuner. Länet består av 524 RegSO och 1 287 DeSO.

I Stockholms län fördelar sig länets regionala statistikområden (RegSO) på de olika områdestyperna enligt följande:

Tabell 1. Fördelning av länets befolkning efter områdestyp

År 2019
Områdestyp Antal RegSO:n, per områdestyp Antal i befolkningen, per områdestyp Fördelning av befolkningen, per områdestyp (%)
Områdestyp 1 - Områden med stora socioekonomiska utmaningar 11 77 412 3.3%
Områdestyp 2 - Områden med socioekonomiska utmaningar 38 188 447 7.9%
Områdestyp 3 - Socioekonomiskt blandade områden 76 327 040 13.8%
Områdestyp 4 - Områden med goda socioekonomiska förutsättningar 285 1 293 647 54.4%
Områdestyp 5 - Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar 114 490 535 20.6%
Total 524 2 377 081 100%

Källa: Delmos och SCB, registret över totalbefolkningen (RTB).

I tabellen ovan går det att utläsa följande:

 • Störst andel av befolkningen befinner sig i områdestyp 4, 54.4 procent.
 • 11.2 procent av befolkningen i Stockholms län bor i områden med socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och områdestyp 2).
 • 13.8 procent av befolkningen i Stockholms län bor i socioekonomiskt blandade områden (områdestyp 3).
 • 54.4 procent av befolkningen i Stockholms län bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (områdestyp 4).
 • 20.6 procent av befolkningen i Stockholms län bor i områden med mycket goda socioekonomiska förhållanden (områdestyp 5).

I kartan högre upp på denna sida ser du utvecklingen över tid för de olika områdestyperna i länet.

Läs mer om områdestyperna i Segregationsbarometern.

Segregation inom länet

Ojämlikhetsindexet är ett mått på skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper och mäter graden av segregation.

 • Ojämlikhetsindexet som finns med i Segregationsbarometern beskriver hur jämn eller ojämn fördelningen av den lägsta inkomstgruppen (kvintil 1) och den högsta inkomstgruppen (kvintil 5) är mellan olika DeSO:n i en kommun. På länsnivå beräknas indexet som ett befolkningsviktat genomsnitt. Indexet löper på en skala från 0–100 där värdet 0 innebär ingen segregation och värdet 100 innebär total segregation. Ju högre indexvärde, desto mer segregerad är alltså kommunen eller länet.
 • Måttet är intressant att följa över tid för ett geografiskt område, exempelvis en kommun. Däremot är det inte lämpligt för att göra jämförelser mellan olika geografiska områden, det vill säga mellan olika kommuner och mellan olika län. Förklaringen till detta är att indexvärdet påverkas av exempelvis folkmängden.

Beräkningen av ojämlikhetsindex baseras på indikatorn disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Den disponibla inkomsten har stor betydelse för individers möjlighet till konsumtion och sparande. I diagrammet nedan presenteras fördelningen av länets befolkning efter inkomstkvintil i procent. Diagrammet beskriver hur stor andel av länets befolkning som befinner sig i olika delar av inkomstfördelningen.

Diagram 2. Fördelning av länets befolkning efter inkomstkvintil, år 2018 (%)

16.0
16.2
17.7
21.1
29.1
 • Kvintil 1
 • Kvintil 2
 • Kvintil 3
 • Kvintil 4
 • Kvintil 5

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).

Stockholms läns ojämlikhetsindex är 44.5. Det kan tolkas som att 44.5 procent av befolkningen i inkomstkvintil 1 i länet i genomsnitt behöver byta till ett annat område för att de skall vara jämnt fördelade i förhållande till hur personer i inkomstkvintil 5 är bosatta. Indexet svarar därmed på hur inkomstgrupperna fördelar sig geografiskt i länet i genomsnitt. Det är viktigt att komma ihåg att segregationen inte är statisk utan går att påverka.

Läs mer om inkomstkvintiler.

Läs mer om ojämlikhetsindex.

Läs mer och se hur ojämlikhetsindexet utvecklats över tid i kartan som beskriver segregationens utveckling i Sverige.

Hitta mer information i statistiklabbet

I Segregationsbarometerns statistiklabb finns ett antal indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler. Med hjälp av dessa kan du själv söka kunskap och analysera segregationens utveckling i länet.

Gå till statistiklabbet.

Att jämföra inom kommunen eller länet

I Segregationsbarometerns statistiklabb kan du inte jämföra en kommun i södra Sverige med en kommun i norra Sverige. Det beror på att segregation är relationell och kontextbunden. Det viktiga är att analysera hur det ser ut på lägre geografiska nivåer inom kommunen eller länet.

Läs mer om varför.

Områdestyper

Områdestyperna är en rikstäckande indelning efter socioekonomiska förutsättningar som Delmos har tagit fram tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB). Med hjälp av indelningen får du möjlighet att följa utvecklingen av olika områdestyper över tid, samt utvecklingen i olika RegSO:n över tid. Totalt finns det fem områdestyper.

Ojämlikhetsindex

Ojämlikhetsindexet är ett mått på skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper och mäter graden av segregation. Indexet visar på hur jämnt eller ojämnt två grupper är fördelade mellan olika områden och i relation till varandra. Med ojämnhet avses att olika grupper är fördelade på ett sätt som gör att olika grupper är överrepresenterade i vissa områden (DeSO:n) och underrepresenterade i andra.

Att mäta och följa segregation

Det  är komplext att mäta och analysera segregation. Läs mer om hur Segregationsbarometern är uppbyggd och vilka analyser som du kan göra i systemet.