En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Segregationsbarometern får nytt kartfilter med polisens utsatta områden
Artiklar

Segregationsbarometern får nytt kartfilter med polisens utsatta områden

Från juni 2022 kan du även se utsatta områden i Segregationsbarometern, vid sidan av ojämlikhetsindex och områdestyper. Bakgrunden är att Delmos har integrerat ett filter baserat på polisens lista över utsatta områden i kartan med områdestyperna.

Delmos har skapat ett nytt filter som visar polisens utsatta områden i Segregationsbarometerns karta som visar områdestypernas utbredning.

Med det nya filtret kan du jämföra skillnader och likheter mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar och områden som klassificeras som utsatta enligt polisens definition.

Olika sätt att dela in områden

Är du nyfiken på hur kartan ser ut när de båda indelningarna syns i samma bild? Vill du förstå skillnader och likheter mellan de olika indelningarna? Är du osäker på vilken indelning du ska använda vid vilken situation? I artikeln Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna kan du läsa mer om likheter och skillnader mellan områdens olika socioekonomiska förutsättningar och utsatta områden enligt polisens definition:

Läs artikeln skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Fakta om områdestyper

  • Områdestyper är en ny och rikstäckande områdesindelning som Delmos och SCB tog fram 2021. Med denna områdesindelning har det skapats en samlad definition av områden olika socioekonomiska förutsättningar. En sådan definition har saknats tidigare, och man har då istället använt olika benämningar som har tagits fram på olika sätt och med olika variabler.
  • Totalt finns det fem områdestyper. Indelningen är rikstäckande och utgår från ett relationellt perspektiv, vilket innebär att hela skalan från områden med stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar beaktas.
  • Områdestyperna beskriver Sveriges drygt 6 000 RegSO:ns olika socioekonomiska förutsättningar. Varje RegSO klassificeras till en av de fem områdestyperna med stöd av ett sammanvägt index som utgår från andel personer med låg ekonomisk standard, andel personer med förgymnasial utbildning och andel personer som har uppburit ekonomiskt bistånd och/eller varit arbetslösa längre än sex månader.  SCB uppdaterar indelningen.

2022-06-13

Dela den här artikeln