En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Reflektionsfrågor som kan fördjupa din analys
Artiklar

Reflektionsfrågor som kan fördjupa din analys

Delmos har tagit fram ett antal reflektionsfrågor. Dessa frågor kan du använda i din analys av de resultat du fått fram ur Segregationsbarometern. På så sätt kan du få en fördjupad förståelse.

Statistiken i Segregationsbarometern ger dig en bra grund för kunskap. Denna kunskap kan i sin tur väcka mycket tankar och frågor, som du och din organisation kan behöva reflektera kring.

Delegationen mot Segregation har därför tagit fram ett antal reflektionsfrågor, för att du ska få så god förståelse som möjligt för segregationen. Arbetet med att reflektera kring vad Segregationsbarometern visar kan behöva göras i samverkan med andra. Det kan handla både om andra personer och funktioner inom er organisation och om andra aktörer utanför organisationen. Segregation är komplext och berör flera sektorer och nivåer. Svaren på varför statistiken visar det den gör kan därför vara många.

Frågorna utgår från fyra viktiga aspekter i Segregationsbarometern

 När du använder verktygen och analyserar finns det fyra centrala aspekter att tänka på:

 • Den geografiska platsens betydelse.
 • Segregationen är inte statisk utan förändras över tid.
 • Utgå från hela befolkningen.
 • Analysera statistiken tillsammans med andra.

Reflektionsfrågor utifrån den geografiska platsens betydelse

Platsen har betydelse för uppväxt- och levnadsvillkor. Den socioekonomiska boendesegregationen handlar om att människor är uppdelade i olika bostadsområden utifrån utbildningsnivå, yrkesgrupp eller tillgången till ekonomiska resurser. Eftersom bostadens plats påverkar livschanser, exempelvis genom barns tillgång till utbildning och vuxnas möjligheter till ett arbete, har platsen stor betydelse för konsekvenserna av segregationen. Det är därmed viktigt att du inte bara tittar på en siffra för ett enda område, utan gör relevanta jämförelser med andra områden inom exempelvis en kommun samt reflekterar kring vilka faktorer som kan bidra till att det ser ut som det gör.

 • Hur förhåller sig ett bostadsområde till ett angränsande bostadsområde?
 • Vilka förutsättningar är lika, och vilka skiljer sig åt? Både vad gäller geografi, bebyggelsestruktur och demografi?
 • Vad får det för påverkan på den socioekonomiska boendesegregationen?
 • Hur har utvecklingen sett ut över tid för olika områdestyper? Har det blivit fler eller färre i de olika kategorierna? Hur stor andel av befolkningen lever i de olika områdestyperna? Har det blivit fler eller färre över tid? Vad kan utvecklingen bero på?

Reflektionsfrågor utifrån att segregationen ständigt förändras

Segregationen är inte statisk utan förändras över tid.

Genom att analysera trender går det att visa åt vilket håll utvecklingen är på väg och hur snabbt olika faktorer ändras. Genom att reflektera kring faktorer som påverkar utvecklingen kan du och din organisation få bättre inblick i inte bara att det ser ut som det gör, utan varför det ser ut som det gör. På så vis kan detta också bidra till bättre underlag för att sätta in relevanta typer av åtgärder.

 • Har den disponibla inkomsten förändrats i olika områden inom den kommun eller region som du tittar på?
 • De skillnader och förändringar som du har identifierat – vad kan de bero på? Vilka händelser i omvärlden kan ha påverkat utvecklingen? Beror det på konjunkturen i Sverige, ett beslut som fattats i region eller kommun, eller på en förändrad befolkningssammansättning?
 • Hur har en eventuell bostadsutveckling påverkat utvecklingen? Beror förändringarna på politiska beslut på nationell, regional eller kommunal nivå?
 • Om du arbetar i en kommun eller region: Hur har hela kommunen eller regionen kunnat hantera orsakerna? Har ni använt alla möjligheter ni har i verktygslådan? Om nej, varför inte? Finns det bakomliggande faktorer som kommunen eller regionen själv inte har mandat över, utan som i stället måste lösas på nationell nivå? Vilka är i så fall dessa faktorer?

Reflektionsfrågor utifrån att utgå från hela befolkningen

Det är viktigt att börja med att undersöka hur det ser ut för hela befolkningen för de lägre geografiska nivåerna i en kommun eller en region först, för att på så vis kunna identifiera skillnader utifrån geografin. Det är också bra med lokalkännedom om platsen och dess invånare för att förstå orsaken till vissa indikatorers utfall.

Därefter kan du gå vidare och undersöka de olika bakgrundsvariablerna, som kön och ålder, och se vilka skillnader som då träder fram.

 • Vilka bor i området/områdena? Påverkar det utfallet av indikatorerna? Det kan finnas en logisk förklaring till varför exempelvis inkomstnivån är låg i ett bostadsområde som domineras av studenter, eller i ett område där det har skett en förändring i bebyggelsen.
 • Hur har befolkningsfördelningen utvecklats över tid?

Reflektionsfrågor utifrån att analysera statistiken tillsammans med andra

Segregation är ett komplext ämne. Med flera källor och en bred inhämtning av kunskap kan mer heltäckande bilder träda fram av utvecklingen i ett område, en kommun eller ett län, vilket är viktigt för att kunna fatta rätt beslut om insatser för att minska och motverka segregation.

Den mest heltäckande bilden får du därför om du analyserar statistiken tillsammans med andra som har olika kompetenser och erfarenheter, både inom din organisation och tillsammans med andra aktörer.

Utan en diskussion med andra riskerar du att missa samband eller logiska förklaringar till resultaten du ser i Segregationsbarometern. Genom att analysera resultaten ihop med fler aktörer och sektorer kan ni också dela med er av kunskapen, så att alla får en så bred förståelse som möjligt. Detta är särskilt viktigt om resultaten även ska resultera fram till någon form av handlingsplan.

 • Hur ser exempelvis en folkhälsostrateg på utvecklingen?
 • Finns det resultat som är intressanta att diskutera med polisen?
 • Hur kan det lokala näringslivet påverka och bli påverkade av utvecklingen? Vilka aktörer kan då vara viktiga att bjuda in till samtal?
 • Det civila samhället har ofta en god lokalkännedom och goda relationer till boende i områdena – hur ser de på vad statistiken visar? Har de kompletterade bilder som är viktiga att fånga in utifrån områdets betydelse?

Lär dig mer i Användarhandboken

Delmos har satt ihop en användarhandbok för Segregationsbarometern. I den hittar du samtliga reflektionsfrågor. Där hittar du också information om allt från enskilda indikatorer till tips på hur du kan lägga upp din analys.

Lär mer i Användarhandboken.

Läs mer:

Läs mer om kompletterande analyser utifrån Segregationsbarometern.

Läs mer om hur du kommer igång med Segregationsbarometern.

Läs mer i Användarhandboken.

Vill du veta mer om begreppet segregation och hur segregation fungerar? Läs mer på Delmos webbplats.

2021-09-30

Dela den här artikeln