En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Komplettera med annan kunskap och fler analyser
Artiklar

Komplettera med annan kunskap och fler analyser

Komplettera Segregationsbarometern med annan kunskap och analysera resultaten ihop med personer med olika kompetenser. Det är två av Delmos tips för att du ska få en så heltäckande bild och en så god förståelse för segregationen som möjligt.

Statistiken i Segregationsbarometern ger dig en bra grund för kunskap, men för att få en heltäckande bild och så god förståelse som möjligt behöver du komplettera analysen med olika aspekter, som kunskap från exempelvis andra myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle.

Med flera källor och en bred inhämtning av kunskap kan mer heltäckande bilder träda fram av utvecklingen i ett område, en kommun eller ett län, vilket är viktigt för att kunna fatta rätt beslut om insatser för att minska och motverka segregation.

Några exempel på kunskap att komplettera med

Segregationsbarometern innehåller inte indikatorer inom vissa fält, som exempelvis hälsa och trygghet. Därför är det särskilt viktigt att du kompletterar din analys med annan kunskap inom dessa fält. Du kan exempelvis använda Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning (NTU) och Folkhälsomyndighetens årliga rapport över folkhälsans utveckling, men även regionala utvecklingsplaner eller motsvarande utifrån både aspekter inom hälso- och sjukvård samt samhällsplanering. Vi rekommenderar dig därför att:  

  • undersöka vilka ytterligare indikatorer som kan komplettera bilden. Det kan du göra genom att titta på registerbaserade indikatorer eller utifrån indikatorer från urvalsundersökningar. Ett konkret exempel kan vara indikatorer kopplade till exempelvis diskriminering, trygghet och hälsa.
  • undersöka vilka lokala enkätundersökningar som har gjorts eller kommer att göras. Har någon eller några civilsamhällesaktörer gjort en undersökning? Har kommunens egna bostadsföretag gjort det? Använd i så fall dessa undersökningar, och se ifall resultaten exempelvis går att koppla till olika områdestyper.

Analysera ihop med andra

Det är även bra att analysera resultaten från Segregationsbarometern tillsammans med andra, för att ytterligare fördjupa kunskapen. Den mest heltäckande bilden får du om du analyserar statistiken tillsammans med andra som har olika kompetenser och erfarenheter. Det kan både vara personer och funktioner inom din organisation, och andra aktörer som myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle.

Utan en diskussion med andra riskerar du att missa samband eller logiska förklaringar till resultaten du ser i Segregationsbarometern. Genom att analysera resultaten ihop med fler aktörer och sektorer kan ni också dela med er av kunskapen, så att alla får en så bred förståelse som möjligt. Detta är särskilt viktigt om resultaten även ska resultera fram till någon form av handlingsplan. Vilka aktörer vet vad som redan är på gång inom olika sektorer, och vilka behöver involveras i ett eventuellt genomförande? Analyser gjorda utifrån Segregationsbarometern kan även användas för samordning, utveckling av nätverk samt kunskaps- och metodutveckling. Det kan stimulera till strategisk samverkan utifrån gemensamma lägesbilder, både lokalt och regionalt.

Förslag på aktörer att analysera tillsammans med

Kommuner och regioner spelar en central roll i arbetet för att minska och motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter som påverkar segregation, till exempel planering av utbildningsinsatser, plan- och byggfrågor, trygghet och social omsorg. Därför är det bra om flera förvaltningar tittar på resultatet tillsammans.

Analysen kan exempelvis handla om att förstå hur upplåtelseformerna är fördelade i kommunen i kombination med var i kommunen en hög andel av befolkningen har försörjningsstöd, eller om att titta närmare på hur stor andel av barn som lever i familjer där inkomsterna inte räcker att täcka de nödvändigaste utgifterna.

Regioner och kommunalförbund spelar en viktig roll för att till exempel kartlägga hur bostadsplanering och kommunikationer ska planeras, samt besitter kunskap kring exempelvis hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

Civilsamhällets organisationer har en unik lokalkännedom och kunskap som behövs i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom civilsamhällets lokala förankring kan invånarnas röster mobiliseras. Civilsamhället kan också genomföra aktiviteter som mildrar segregationens effekter och som kan minska och motverka segregationen.

Delmos har tagit fram ett antal förslag på reflektionsfrågor utifrån Segregationsbarometern. Dessa kan ni med fördel använda i arbetet med gemensam reflektion och analys.

De fyra viktiga aspekterna i Segregationsbarometern:

När du använder verktygen och analyserar finns det fyra centrala aspekter att tänka på:

  • Den geografiska platsens betydelse.
  • Segregationen är inte statisk utan förändras över tid.
  • Utgå från hela befolkningen.
  • Analysera statistiken tillsammans med andra.

Lär dig mer i användarhandboken

Delmos har satt ihop en användarhandbok för Segregationsbarometern. I den hittar du information om allt från enskilda indikatorer till tips på hur du kan lägga upp din analys.

Läs mer i Användarhandboken.

Läs mer:

Läs mer om reflektionsfrågor och Segregationsbarometern.

Läs mer om hur du kommer igång med Segregationsbarometern.

Läs mer i Användarhandboken.

Vill du veta mer om begreppet segregation och hur segregation fungerar? Läs mer på Delmos webbplats.

2021-09-30

Dela den här artikeln