En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Segregationen i Sverige har ökat
Analys

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delmos i sin årsrapport som släpptes under juni 2021. I Segregationsbarometern kan du fördjupa dig i dessa frågor och undersöka hur det ser ut i olika kommuner och län.
Illustration av en pil och staplar som visar en ökning.

Regeringen har gett Delmos i uppdrag att visa hur den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige har utvecklats. I Delmos årsrapport 2021 är det första gången som segregationen i Sverige mäts så brett.

Ger en bild av segregationens uttryck

Det handlar både om att graden av segregation i hela landet mäts och att myndigheten tagit fram samt analyserat olika områdestyper. Det ger i sin tur en bild över några av segregationens uttryck.

Därför kan Delmos nu ge en bättre bild än vad som tidigare har funnits av den socioekonomiska segregationen i Sverige idag, samt av hur utvecklingen av den har sett ut sedan 1990-talet. Genom att använda Segregationsbarometern kan olika aktörer, som kommuner, regioner, forskare och näringsliv, fördjupa sig ytterligare i dessa frågor och undersöka hur det ser ut i olika kommuner och län.

Vad visar rapporten?

I rapportens resultatredovisning framkommer det bland annat följande:

 • Den socioekonomiska boendesegregationen har ökat sedan 1990-talet. Visserligen har den minskat något sedan 2012, men det är alltför tidigt att prata om något trendbrott.
 • Det är främst höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever segregerat.
 • Segregation är inget storstadsfenomen. Segregationen omfattar många kommuner och städer i Sverige. Även om graden av segregation varierar, bor stora delar av den svenska befolkningen i kommuner som är segregerade. Nästan 60 procent av Sveriges befolkning bor till exempel år 2018 i en kommun som är mer segregerad än vad den genomsnittliga nivån i riket var år 1990.
 • Mer än hälften av Sveriges kommuner har ett eller flera områden med socioekonomiska utmaningar och nästan en tredjedel av kommunerna har ett eller flera områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.
 • Antalet områden med socioekonomiska utmaningar har ökat sedan 2011.
 • Majoriteten av Sveriges befolkning (60 procent) bor i områden med goda eller mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Var sjunde person i Sverige, motsvarande 1,4 miljoner personer, bor i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga mått för att mäta och följa segregation

Delmos tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) på regeringens uppdrag tagit fram ett rikstäckande socioekonomiskt index. De två myndigheterna har, utifrån detta index, definierat fem olika typer av områden: från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Syftet med dessa områdestyper är att kunna analysera hur människor förutsättningar skiljer sig åt mellan olika områden. Områdestyperna finns med som mått i Segregationsbarometern, för att underlätta användarnas möjlighet till analys. Ett annat mått i Segregationsbarometern är ojämlikhetsindex.

Mäta graden av segregation med hjälp av index

För att undersöka graden av segregation har Delmos bland annat beräknat ett ojämlikhetsindex. Ojämlikhetsindexet mäter skillnader i bosättningsmönster mellan olika inkomstgrupper i befolkningen, alltså hur ojämnt eller jämnt fördelade dessa är mellan olika bostadsområden i exempelvis en kommun. Ju högre indexvärde, desto högre är graden av segregation.

Måttet ojämlikhetsindex finns med i Segregationsbarometern, och på sidan Ojämlikhetsindex och områdestyper kan du bland annat göra följande:

 • Undersöka graden av segregation för samtliga kommuner och län i Sverige och få svar på frågan vilka kommuner som exempelvis har en hög grad av segregation.
 • Titta på hur utvecklingen har sett ut över tid för samtliga kommuner och län.
 • Titta närmare på fördelningen av kommunens eller länets befolkning efter olika inkomstgrupper. Har exempelvis en kommun en stor andel av sin befolkning både i den lägsta inkomstgruppen och i den högsta inkomstgruppen?

Områdestyper – ett mått på olika socioekonomiska förutsättningar

Områdestyperna är ett viktigt komplement till ojämlikhetsindexet eftersom de beskriver områdens olika socioekonomiska förutsättningar. Du kan läsa mer om detta på sidan: Nu kan du mäta segregationens grad och uttryck. Med områdestyperna har det skapats en samlad definition av områden utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Tidigare har det saknats en vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar, och även av andra typer av områden, som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Med en vedertagen definition skapas transparens och tydlighet, vilket gör att aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation kan utgå från en gemensam definition.

Områdestyperna finns presenterade i Segregationsbarometern genom en kartfunktion. På sidan Ojämlikhetsindex och områdestyper kan du bland annat göra följande:

 • Undersöka hur utvecklingen har sett ut i en kommun eller i ett län och få svar på frågan om det har det blivit fler eller färre av någon områdestyp.
 • Få svar på frågan hur stor andel av kommunens befolkning som lever i de olika områdestyperna och hur utvecklingen har sett ut över tid.

Läs mer: Nu kan du mäta segregationens grad och uttryck.

Fakta om uppdragen:

 • Regeringen har gett Delmos i uppdrag att visa hur den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige har utvecklats.
 • Delmos har också haft i uppdrag att tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) ta fram ett rikstäckande socioekonomiskt index. Utifrån detta index har myndigheterna definierat fem olika typer av områden.
 • Resultaten av uppdragen presenteras i myndighetens årsrapport för 2021.

Vill du läsa mer om rapporten?

Kom igång med Segregationsbarometern:

Det finns olika sidor i Segregationsbarometern där du kan undersöka nuläget och utvecklingen av både ojämlikhetsindex och områdestyper. Läs mer i artikeln Så kommer du igång med Segregationsbarometern.

Gå direkt till statistiklabbet

2021-09-30

Dela den här artikeln